ورود کاربر

دربارۀ انجمن

انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به منظور پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه های مختلف حقوق مالكيت فکری در ایران و افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به اهمیت حمایت قانونی از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأسیس شده است.

انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران بر اساس مجوز کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 12/08/1389 تحت شماره 26450 و شناسه ملی 10320391041 در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

مرکز اصلی انجمن:

استان تهران- شهر تهران، تقاطع بزرگراه چمران آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

صندوق پستی 14115 - 139 / تلفکس: 82883687 021