ورود کاربر

آگهی دعوت به مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده انجمن علمی حقوق مالکیت فکر ی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده که در تاریخ 18/8/94  به ترتیب در ساعات 14 و 15 در محل: تهران ، تهران، شهرک قدس، میدان صنعت-خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسون انجمن های علمی،  تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

-دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده:

الحاق و اصلاح موادی از اساسنامه

-دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1-گزارش عملکرد هیات مدیره

2-گزارش بازرس

3-تصویب تراز مالی

4-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان